ul. Vetulaniego 1a

31-227 Kraków

+48 726 800 200

Obsługa klienta

8:00 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

REGULAMIN DRUKARNI VPRINT

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni Vprint s.c.
1.2 Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienie materiałów do druku przeprowadzane jest jedynie drogą mailową lub osobiście
2.2 Po poprawnym przejściu procesu zamówienia, na podany w trakcie zamawiania adres e-mail Klienta, zostanie wysłana wiadomość, zawierająca podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,
d) adres pod jaki Drukarnia dostarczy przesyłkę a także termin jej dostarczenia,
e) czas realizacji zamówienia, który liczony jest od momentu poprawnie zakończonego procesu zamówienia ustalany jest indywidualnie, o czym Klient jest informowany drogą mailową.
2.2 Poprawnie zakończony proces zamówienia zawiera poprawne pliki, a więc takie, które są przygotowane wg wytycznych drukarni lub zaakceptowane przez klienta, w przypadku kiedy drukarnia dokonuje w plikach zmian.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU DO DRUKU

 • Prace zapisane w skali 1:1, w formacie PDF, zapisane w przestrzeni barwnej CMYK bez osadzonych dodatkowych profili.
 • Wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 • Spady po 3 mm z każdej strony
 • Minimalna odległość istotnych elementów graficznych typu logo, tekst od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm), Banery – 50 mm.
 • brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane
 • skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK.
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu, wszystkie strony powinny mieć taki sam rozmiar i być w tej samej orientacji – pion/poziom.
 • Przy naklejkach nacinanych po kształcie należy umieścić wektorowy obrys nacinania na kolejnej stronie dokumentu (wymagane spady 2 mm), obrys grubość 0,1 pkt, kolor 100% K.
 • Jeżeli w projekcie przewidziany jest lakier UV, należy dostarczyć
 • plik z projektem lakieru na osobnej stronie. Maska UV musi być zapisana w wektorach, kolor 100% K.
 • Jeżeli w pracy użyte są kolory dodatkowe należy dołączyć taką informację
 • teksty czarne – kolor 100% K, włączona opcja nadruku
 • Błędnie przygotowane pliki wpływają na wydłużenie czasu realizacji zamówienia

3.1 Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

4. Dostawa

4.1 Dostawa Produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2 Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3 Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 3 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
4.4 Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

5. REKLAMACJE

5.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Drukarnię,
5.2 Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. W procesie zamówienia Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku. Taka usługa jest dostępna za opłatą na wyraźne życzenie Klienta,
5.3 Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań – warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką cyfrową tzw. Certyfikowanego Proofa,
5.4 W procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:

 • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
 • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
 • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
 • różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta, jeśli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem,
 • różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE do przestrzeni barwnej CMYK.

5.5 Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu zamówionych materiałów drukowanych , przez przewoźników za pomocą, których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
5.6 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia:
a) niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,
b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
Reklamacje muszą zostać zgłoszone na adres mailowy biuro@vprint.pl.
Na żądanie Drukarni Klient powinien odesłać na swój koszt wadliwe produkty (całość dostawy) do Drukarni na adres: Vprint s.c ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków z dopiskiem „reklamacja ”. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.
5.7 Termin złożenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.
Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
5.8 Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Drukarnia poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania drogą mailową.
5.9 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
5.10 W przypadku uzasadnionej reklamacji Drukarnia wg. swojego wyboru usunie wady lub ponownie wykona zamówienia lub zwróci koszt wadliwych produktów. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.